سئویی که کار می‌کند

توسط مخاطب خود پیدا شوید

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ۷۵٪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻠﺎﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ از ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﻤﯽ‌روﻧﺪ؟ اﮔﺮ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ. ﺗﯿﻢ ﺳﺌﻮ ﻣﺎ در زاﮐﺮوت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺑﺎﻟﺎ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌داﻧﯿﻢ. ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده‌اﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ برسید.

شیوه ما

روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﻟﻮده ﻓﻨﯽ ﻗﻮی ﺷﺮوع ﻣﯽ‌ﺷﻮد

اگر موتورهای جستجو نتوانند محتوای شما را پیدا کنند، نمی‌توانند به شما فرصت دیده شدن بدهند. هنگامی که تیم فنی سئو ما اطمینان یافت که موتورهای جستجو می‌توانند به محتوای شما دسترسی داشته باشند، مخاطبان و چشم انداز جستجو شما را تجزیه و تحلیل می‌کنیم تا بفهمیم چه چیزی برای سایت شما نیاز است تا در نتایج جستجوی بالا نشان داده شود. درک اینکه در کجا فرصت‌هایی برای دیده شدن وجود دارد، برای موفقیت هر کمپین سئو اساسی است. ما با داشتن این دانش، با تیم خود کار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که محتوای شما با زبانی که برای مخاطب قابل درک است صحبت کند. تبلیغ محتوا در مکان‌هایی که مخاطبان شما وقت خود را در اینترنت می‌گذرانند، آخرین قدم برای دیده شدن است.

پیشنهاد ما

برنامه بازاریابی محتوایی ما شامل

Magnifier

بررسی سایت فعلی

Contact

تحلیل مخاطب

Seo

تحلیل رقابتی

Revisions

تحلیل محتوا

Link

لینک سازی و تبلیغ محتوا

Content

بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی

آماده‌اید بزرگ فکر کنید؟

اجازه دهید ما قاعده بازی در
صنعت شما را بر هم بزنیم

بیایید گفتگو کنیم