تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

محتوای با کیفیت برای گرفتن نتیجه در کسب و کار

ما به برندها کمک می‌کنیم تا استراتژی‌های رسانه‌ای را که به بهترین شکل با مخاطبان موجود و بالقوه آنها سازگار است، شناسایی و اجرا کنند.

BuyPhoto

روشی که مخاطبان شما در صفحه نمایش‌ها، سیستم عامل‌ها و رسانه‌ها حرکت می‌کنند ، دائما در حال تغییر است. برنامه رسانه‌ای شما باید آن رفتار را الگو قرار دهد و به صورت روزانه، هفتگی و سه ماهه با مخاطب تغییر کند.

زاکروت برنامه‌ها، آزمایش‌ها و استراتژی‌های محوری رسانه‌ای را برای انطباق با نیازهای کسب و کار شما و مهمتر از همه مشتریان شما تنظیم می‌کند.

BuyPhoto

رفتار جستجو دارد تغییر می‌کند .مشتری شما بیشتر از گذشته جستجوهای مبتنی بر تحقیق انجام می‌دهد، به دنبال بهترین محصولات یا خدمات، بررسی محصولات یا برندها و مقایسه قیمت‌ها است .مشتریان بالقوه شما این قدرت را دارند که قبل از خرید، تماس، اقدام و تبدیل آگاهانه ترین تصمیم را بگیرند.

وظیفه ما در زاکروت این است که این رفتارها را تشخیص دهیم و مشتریان را بر اساس قصدشان به مخاطبان مختلف تقسیم کنیم .ما این کار را با استفاده از داده‌ها و ویژگی‌های مخاطب انجام می‌دهیم .از آنجا، ما زمان مناسبی را برای ورود به نتایج جستجو مشخص کنیم .همه اینها بر اساس مخاطبان ایده‌آلیست که کلمات کلیدی شناسایی شده ما را جستجو می‌کنند.

BuyPhoto

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ روزاﻧﻪ از ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻣﺪن ﺑﺎﯾﺪ «ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ» داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﻣﺤﺘﻮای روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ، ﻟﺎزم ﺳﺖ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻠﺎق و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده‌ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺪاوم، ﻫﺪف ﮔﺬاری، ﭘﯿﺎم‌رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﺧﻠﺎﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺴﺖ در ﻓﯿﺴﺒﻮک، اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام، ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ، ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و آﭘﺎرات را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

BuyPhoto

مصرف کنندگان به طور یکپارچه از یک صفحه به صفحه دیگر حرکت می‌کنند و یک داستان را در یک رسانه شروع می‌کنند و آن را با یک داستان کاملا متفاوت به پایان می‌رسانند. آنها در فضایی از رسانه‌های همگرا زندگی می‌کنند که بسیار پویا و تکه تکه است به طوری که ماهیت رفتار و انتظارات مشتریان تغییر کرده است. با رشد دستگاه‌های متصل، این حس توانمندی فقط تشدید شده است.

ما توانایی برنامه ریزی، فعالسازی، بهینه سازی و تجزیه و تحلیل کمپین‌ها را داریم. این به ما امکان می‌دهد بینش‌هایی را که بر مسیر خرید تأثیر می‌گذارد اندازه گیری کنیم و مسیرهای جدیدی برای تبدیل کاربران پیدا کنیم.

آماده‌اید بزرگ فکر کنید؟

اجازه دهید ما قاعده بازی در
صنعت شما را بر هم بزنیم

بیایید گفتگو کنیم