سئو، تمام آن چیزی که باید در مورد بروزرسانی تجربه صفحه گوگل بدانیم

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ روزاﻧﻪ از ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ برای به چشم آمدن باید «ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ» داشته ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﻣﺤﺘﻮای روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ، ﻟﺎزم ﺳﺖ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻠﺎق و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده‌ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺪاوم، ﻫﺪف ﮔﺬاری، ﭘﯿﺎم‌رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﺧﻠﺎﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺴﺖ در ﻓﯿﺴﺒﻮک، اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام، ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ، ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و آﭘﺎرات را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

آماده‌اید بزرگ فکر کنیم؟

اجازه دهید ما قاعده بازی در
صنعت شما را بر هم بزنیم

بیایید گفتگو کنیم