دسته‌بندی نشده | 23 شهریور 1400

سئو، تمام آن چیزی که باید در مورد بروزرسانی تجربه صفحه گوگل بدانیم

Content Photo

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ روزاﻧﻪ از ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ برای به چشم آمدن باید «ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ» داشته ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﻣﺤﺘﻮای روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ، ﻟﺎزم ﺳﺖ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻠﺎق و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده‌ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺪاوم، ﻫﺪف ﮔﺬاری، ﭘﯿﺎم‌رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﺧﻠﺎﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺴﺖ در ﻓﯿﺴﺒﻮک، اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام، ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ، ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و آﭘﺎرات را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

 

 

با ما کار کنید

آیا شما سوالی دارید یا علاقمند به کار کردن با ما هستید؟

بیایید گفتگو کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آماده‌اید بزرگ فکر کنیم؟

اجازه دهید ما قاعده بازی در
صنعت شما بر هم بزنیم

بیایید گفتگو کنیم